Valprogram 2018 | Sverigedemokraterna i Perstorp

Valprogram 2018

En skola för kunskap.

Vi vill att skolan skall vara en sammanhållande plattform där eleverna fostras till goda samhällsmedborgare. Skolan skall vara en lugn trygg plats för eleverna där lärande och utveckling skall stå i fokus. Kunskap ska vara ledordet.

Sverigedemokraterna Perstorps förslag:

-Främja god hälsa för elever genom ett aktivt lärande och ökad fysisk aktivitet på skoldagarna, exempelvis genom schemalagd morgonaktivitet.

-Att fokus läggs på att ALLA elever får det stöd de behöver, oavsett om eleven har svårigheter alternativt behöver mer utmanande uppgifter.

-Upprätthålla nolltolerans mot skolk, mobbing, kränkningar och politisk påverkan i Perstorps kommun.

-Arbeta för en trygg skolmiljö för alla.

En värdig ålderdom.

Idag ser vi tyvärr ofta underfinansierad vård och omsorg i kommunerna, med neddragningar som följd. Att platser på äldreboende stängts samtidigt som vi blir fler äldre är en ekvation vi inte får att gå ihop. När hälsan sviktar och man är i behov av hjälp och stöd, ska man känna sig trygg med att kunna få det utifrån sina behov och önskemål. Sverigedemokraterna Perstorps förslag:

-Vi vill ha fler händer i hemtjänsten och större kontinuitet hos vårdtagarna.

-Vi vill att äldre skall få fortsätta att leva som sammanboende par i kommunen.

-Vi vill på sikt bygga ett trygghetsboende för att öka livskvalitén för våra äldre.

Trygghet på gator och torg.

Samhällets första skyldighet är att garantera medborgarnas trygghet och säkerhet. Tyvärr lever inte samhället upp till denna skyldighet. Många innevånare känner otrygghet och oro när de rör sig på gator och torg. Det gäller inte minst kvinnor och äldre. Vi sverigedemokrater menar att oron är befogad. Att bekämpa brott är i första hand en uppgift för polisen, men en kommun kan ändå göra mycket för tryggheten i samhället.

Sverigedemokraterna Perstorps förslag:

-Vi vill verka för en tryggare utemiljö, exempelvis området kring lekplatsen i stadsparken genom trygghetsskapande åtgärder.

-Vi vill i första hand verka för en ökad polisnärvaro i kommunen och i andra hand möjliggöra inkallandet av ordningsvakter vid behov.

-Vi vill verka för att Ozvald får de resurser som behövs för att kunna bedriva sin viktiga verksamhet.

Asylstopp och frivillig återvandring.

Dags för återvandring!

Under perioden 2014–2017 har cirka 300 000 personer sökt asyl i Sverige, vilket en stor ekonomisk och social problematik. Har man en önskan om att få åka tillbaka hem eller inte vill anpassa sig efter vårt samhälle borde vi erbjuda möjlighet att återvandra. För de invandrare som vill leva sitt liv i vårt land, ska krav ställas för att få t.ex. hyreskontrakt och bidrag.

Vi vill:

-Införa en återvandringshandläggare och återvandringsbidrag.

-Att krav ska ställas på nyanlända för att få bidrag. Bland annat genom att utvidga den samhällsorientering som erbjuds invandrare, samt göra den obligatorisk för alla som får uppehållstillstånd.

-Att det ska vara krav på nyanlända att lära sig svenska, svenska seder, bruk, traditioner, jämställdhet och svenska regler och lagar.

-Att arbete ska vara ett krav för att få ett hyreskontrakt i kommunen.

Valprogram 2018